Dart Dilinde Operatörler

Dart Dilinde Operatörler

Programdaki karşılaştırma, matematiksel ve mantıksal işlemleri gerçekleştirirken kullanılan işaretlerdir.

 

Aritmetik Operatörler 

+, -, /, * ve %

matematikteki karşılıklarının aynısıdır, sadece % operatörü mod alma işine yarar 5%2 = 1 (5in 2 ile bölümünden kalanı verir)

 

Atama Operatörleri

=, +=,  -=,  /= ,  *=,  %= 

sayi += 5 ifadesi sayi = sayi + 5 ifadesine denk gelir.

 

Karşılaştırma Operatörleri

<, > , <=, >= , ==, !=     

!= eşit değilse durumunu gösterir.

 

Mantıksal Operatörler

 &&, ||, ! (değil, not) 

&& ve, || veya anlamına gelir. ! operatörü onundeki boolean değerin tersini verir.

 

Arttırma Azaltma Operatörleri

++  değişkeni 1 arttırır  ;   —  değişkeni 1 azaltır.    Bu ifadelerin değişkenin sağında veya solunda olması önemlidir.     sayi++ -> önce sayıyı kullan sonra 1 arttır, ++sayi ise önce sayiyi 1 arttır sonra kullan anlamına gelir.

main(List<String> args) {
 	double sayi1=5, sayi2=10, sonuc;
  	bool askerlikYaptiMi=true;
 	// Aritmetik Operatörler (+ - * / %)
 	sonuc=sayi1+sayi2;
 	print("$sayi1 + $sayi2 = $sonuc");
 	sonuc=sayi1-sayi2;
 	print("$sayi1 - $sayi2 = $sonuc");
	sonuc=sayi1*sayi2;
 	print("$sayi1 * $sayi2 = $sonuc");
	sonuc=sayi1/sayi2;
 	print("$sayi1 / $sayi2 = $sonuc");
	sonuc=sayi1%sayi2;
 	print("$sayi1 mod $sayi2 = $sonuc");
	// Atama Operatörleri (= += *= /= %=)
	sayi1+=sayi2; //sayi1= sayi1 + sayi2
 	print(sayi1);

 	sayi1-=sayi2;
 	print(sayi1);
	sayi1*=sayi2;
 	print(sayi1);
	sayi1 /= sayi2;
 	print(sayi1);
	sayi1%=sayi2;
 	print(sayi1);
	// Karşılaştırma Operatörleri (== != > < >= <=)
	if (sayi1>sayi2) {
  		print("$sayi1 > $sayi2");
 	}
 	if (sayi1==sayi2) {
  		print("$sayi1 = $sayi2");
 	}
 	if (sayi1<sayi2) {
  	print("$sayi1 < $sayi2");
 	}

	// Mantıksal Operatörler (! && ||)
 	print(!askerlikYaptiMi);
	if (sayi1<sayi2 && sayi1%5==0 && sayi1!=0) {
  	print("$sayi1 sayısı 5 sayısına eşittir");
 	}
	// Arttırma ve Azaltma Operatörleri (++ --)
	print(sayi1++);
 	print(sayi1);
	print(sayi1--);
 	print(sayi1);	
}