Dart Dilinde Map Veri Tipi

Dart Dilinde Map Veri Tipi

Anahtar – değer ikilisine göre verileri değişkende tutan bir türdür. Anahtar ve değeri herhangi bir obje türünde olabilir. (int, String, bool, custom vb.) Anahtar tekil olmak zorundadır. Değer tekil olmayabilir. Aynı değer birden fazla anahtara atanabilir. Örnekler aşağıda verilmiştir.

main(List<String> args) {
	//anahtar turu String, deger String türünde verileri tutan bir nesne
	Map<String, String> personel= {"adi": "Mehmet Kasım", "soyadi": "Sular" };
	//anahtar turu int, deger String türünde verileri tutan bir nesne
	Map<int, String> sayilar = Map();
	sayilar [1] = "one";	
	sayilar[2] = "two";
  	sayilar[3] = "three";
  	print(personel);
  	print(personel["adi"]);
  	print(sayilar);
  	print(sayilar.length);
  	print(sayilar.keys);
  	print(sayilar.values);
}

List içerisinde Map Kullanımı

Veritabanı yapıları ile list ve map kavramları kullanılarak geliştirilmiştir.

Veritabanında her tablo bir List ve tablodaki her kayıt bir liste elemanıdır aslında. Her liste elemanı aslında Map yapısı içermektedir. Map key değeri veritabanındaki benzersiz alan kavramıyla özdeştir. Ve değerler ise her kayıttaki alan bölümünde yer alan verilerdir. Yani biz List içerisinde Map kullanarak basit bir veritabanı yapısı elde edebiliriz. Bu durumu bir örnekle açıklayalım.

 

id

adi

soyadi

1

Mehmet Kasım

Sular

2

Emir Mete

Sular

 

main(List<String> args) {
	List ogrenciListesi=[{“id”:1, "adi":"Mehmet Kasım", "soyadi":"Sular"},{“id”:2, "adi":"Emir Mete", "soyadi":"Sular"},];
  	print(ogrenciListesi);
 	print(ogrenciListesi[0]);
  	print(ogrenciListesi[0]["adi"]);
}